Sa Chartlann Rúnda - www.archive.org

Go minic baintear eolas den idirlíon, agus ní féidir teacht air a thuilleadh ag an seoladh URL ina raibh sé i dtús báire. Tarlaíonn sé, áfach, nach mbíonn an t-eolas seo i gcónaí caillte ná faoi rócheilt, os rud é gur féidir teacht air go minic ar an suíomh www.archive.org. Tá rudaí ann a bhaineann le foclóireacht na Gaeilge, mar shampla.

Foclóir Gaeidhilge agus Béarla / An Irish-English Dictionary

Foilsíodh i mBaile Átha Cliath é sa bhliain 1904.

Is foclóir Gaeilge-Béarla é.

Líon na leathanach: 803. Tá dhá réamhrá ann idir leathanach iii agus xiii. Tugtar míniú ar na giorrúcháin ar leathanaigh xv agus xvi.

Tá na focail Gaeilge clóite sa chló Gaelach agus tá na focail Bhéarla clóite i gcló Rómhánach.

Ba é seo an chéad fhoclóir a chuir an Duinníneach i dtoll a chéile. Ní hionann é agus an foclóir mór a dhíolaim sé i 1927. Tá sé níos lú ná an ceann sin. Mar sin féin is foclóir toirtiúil é le an-chuid ceannfhocal. Tá eolas maidir le gramadach ag cúl an fhoclóra maille le ceartúcháin ar mheancóga san fhoclóir.

Tá an foclóir breac le cora cainte freisin. Sampla áirithe ná ‘Do stracadh i gcéin ar urla’. ‘Séard is brí le sin ná “who was dragged far from home by the hair of the head.” Is iomaí cineál duine a dhéantar cur síos orthu amhail ‘Breallóg’a graceless, awkward woman; ‘Breallsún’an awkward clown.

Is féidir taitneamh agus tairbhe a bhaint as an bhfoclóir seo.

Lane’s English-Irish Dictionary

Le Timothy O’Neill Lane

Foilsíodh i mBaile Átha Cliath é sa bhliain 1904.

Líon na leathanach: 581. Tá réamhrá agus eolas eile idir leathanach v agus xv.

Tá na focail bunaidh i mBéarla clóite sa chló Rómhánach agus tá na focail Ghaeilge clóite sa chló Gaelach. Tá an dá chló soiléir agus tá sé furasta iad a léamh.

Is foclóir iontach é seo agus é ag dul thar maoil le focail Ghaeilge. Rinne an t-údar iarracht focail a chur ar fáil ar nithe nua-aimseartha chun go mbeadh an teanga in ann cúram a dhéanamh do riachtanais na linne sin. Ar ‘Postman’Teachtaire Litreach aige.

Féach freisin an Ghaeilge a bhí ag an eagarthóir ar ‘elephant’Trod. Trod do dhéanamh do chuil .i. mórán do dhéanamh do nídh shuarach. Uaireanta áfach, theip ar focal Gaeilge a aimsiú do fhocal i mBéarla. Seo mar atá ‘stationery’páipéir, dubh, céir 7rl. Thug sé míniú orthu seachas aistriúchán.

English-Irish Phrase Dictionary

Le Láimhbheartaigh Mhic Cionnaith

Foilsíodh an foclóir seo i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1911.

Líon na leathanach: 285. Tá réamhrá dhá leathanach ar fhad roimh leathanach a haon.

Is foclóir Béarla-Gaeilge é.

Tá na focail Béarla clóite sa chló Rómhánach agus tá an Ghaeilge clóite sa chló Gaelach.

Ba é an cuspóir a bhí ag an údar agus an foclóir á scríobh aige ná foclóir breac le cora cainte a chur ar fáil do mhic léinn ionas go mbeadh Gaeilge bhreá acu. Ní aistriúchán ar fhocail i mBéarla a chuirtear ar fáil. Tugtar nathanna samplacha don léitheoir mar aon leis an bhfocal faoi chaibidil ionas go dtuige an léitheoir conas abairt a rá i gceart leis an bhfocal áirithe sin ann. Áirítear na nathanna deasa seo a leanas don bhfocal ‘Abuse’. ‘She abused me’‘Do thug sí drochchainnt dom; do spídigh sí mé; do thug sí aghaidh a béil orm; do thug sí aghaidh na muc agus na madraí orm; do thug sí íde a teangan, íde na madraí orm.’

Má tá cora cainte den scoth á lorg agat, téigh i muinín an fhoclóra seo agus rachaidh sé chun sochair duit.

Larger English-Irish Dictionary – Timothy O’Neill Lane

Foilsíodh i mBaile Átha Cliath é sa bhliain 1917.

Líon na leathanach: 1748. Tá réamhrá agus eolas eile ar fáil idir leathanach vii agus xiv.

Is foclóir Béarla-Gaeilge é an foclóir seo.

Tá na focail Béarla clóite sa chló Rómhánach agus tá na focail Ghaeilge clóite i gcló Gaelach. Tá an dá chló soiléir.

Is méadú é an foclóir seo ar an bhfoclóir a d’fhoilsigh Lane i 1904. Is leabhar mór toirtiúil é. Tá an-chuid eolais agus saibhris ann.

The Educational Pronouncing Dictionary of the Irish Language

Le Séamus Ó Duirinne agus Pádraig Ó Dálaigh

Is foclóir Gaeilge-Béarla é.

Líon na leathanach: 197. Tá réamhrá agus eolas eile ann ó leathanach vii go xx. Tá eolas maidir le forrán a chur ar dhaoine éagsúla agus beannachtaí do litreacha ar leathanach 198 agus 199.

Tá an Ghaeilge clóite i gcló Gaelach atá soiléir. Tá an Béarla clóite i gcló Rómhánach. Foilsíodh é sna 1930í.

Learner’s Dictionary

Le Pádraig Ó Siochfhradha (An Seabhac)

Foilsithe ag Comhlacht Oideachais na hÉireann (ar ann dó go fóill), sa bhliain 1959.

Tá 108 leathanach san fhoclóir seo. Mínítear na giorrúcháin ar leathanach a 109. Tá eolas gramadaí ar fáil ar leathanaigh 110 go dtí 121.

Tá na focail bunaidh i mBéarla clóite i gcló Rómhánach agus tá na focail Gaeilge clóite sa chló Gaelach. Tá an dá chló soiléir agus sothuigthe.

Nótaí:

Cuireadh an foclóir seo i dtoll a chéile do dhaltaí a bhí ag foghlaim Gaeilge ar scoil. Is foclóir gearr é ach is foclóir fóinteach é. Cuirtear focail Gaeilge ar fáil do fhocail coitianta i mBéarla. Mar léiriú ar cé chomh maith agus fóinteach agus atá an foclóir áirithe seo, cé gur foilsíodh é den chéad uair sna 1950í, tá sé fós i gcló inniu. Rinneadh athnuachan air agus cuireadh i gcló arís é (féach thíos).

Tá roinnt de na focail Ghaeilge atá ann as feidhm anois toisc gur chum coistí téarmaíochta téarmaí nua do nithe áirithe sna blianta ina dhiaidh a fhoilsithe. Ar television san fhoclóir seo tá focal breá Gaelach cianamharcaíocht. Faraor, dá bhainfí feidhm as an bhfocal sin inniu, ní thuigfeadh mórán daoine é.

Fainic! Tugtar faoi dearadh go bhfuil athrú tar éis teacht ar mhíniú focail i mBéarla le tamall anuas. Má chuardaíonn tú an focal browsing san fhoclóir seo, gheofar iníor agus fosaíocht mar aistriú air. Ach bí cúramach, mar chreid nó ná chreid, an bhrí a bhí le browsing tráth amháin ná innilt féir, sé sin an tslí a itheann beithígh féar. Dá scríobhfaí iníor in aiste nó tuarascáil atá ag plé nithe a bhaineann leis an ngréasán domhanda, ní thuigfeadh aon duine é. Bheadh mearbhall mór orthu uile. Ag cúrsáil an ghréasáin – sin é an bealach is fearr le browsing the web a rá i nGaeilge. Féach focal.ie - browsing

Dála an scéil...

Tá leagan úr (2005) den fhoclóir seo ar fáil ó www.litriocht.com

Conas focal a aimsiú?

Ar bharr an taoibh dheis den scáileán tá bosca cuardaigh ann. Clóscríobh pé focal atá á lorg agat agus ansin brú Go. Feicfear na torthaí sa stiall faoi bhun an bhosca cuardaigh. Aibhseofar na focail a aimsíodh le dath gorm. Má tá sé deacair an leathanach a léamh, is féidir é a mhéadú trí na cnaipí móide (+) agus lúide (-) a bhrú ar bharr an leathanaigh ar an taobh clé.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal